Janet Jackson at the World Music Awards (1999)
Salle des Etoiles / Monte Carlo, Monaco